Všeobecné Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní a storno podmínky - RS Husárna

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) RS Husárna (dále jen Husárna) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem Husárny - Karla Chocholy 14, České Budějovice 37005, IČ 01887670 (dále jen provozovatelem) a klientem - fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v Husárně jako objednatel objednává (dále jen klient).


I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Klient si objednává služby v Husárně písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává Husárně poštou, elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení klienta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ , termín čerpání služeb. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije Husárna pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi Husárnou a klientem.

Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci Husárnou (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a Husárnou smluvní vztah. Husárna se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit Husárně smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient podal a Husárna potvrdila.


II. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:

Být dostatečně a úplně informován o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných a Husárnou potvrzených (zálohově zaplacených) služeb. 

Před zahájením pobytu lze zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII., reklamovat vady poskytovaných služeb.

Klient je povinen:

Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci, zaplatit Husárně v požadovaném termínu plnou cenu za pobyt, respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat Husárnou vystavené potvrzení pobytu (ubytovací voucher) a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně uvedený kontakt.


III. Povinnosti Husárně ke klientovi

Husárna je povinna:

Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám, potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok Husárně na stornovací poplatky, vyplatí klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.V. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené Husárnou (emailem nebo písemně dopisem). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení uvedených.
Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně Husárnu emailem orlikhusarna@gmail.com nebo telefonicky na čísle +420 777 900 664.


VI. Zahájení pobytu

Při zahájení pobytu se klient v recepci (kanceláři) Husárny prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti.

Po splnění uvedených formalit recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu či k jiným objednaným službám.


VII. Stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno Husárně.

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb ze strany objednavatele.

Individuální host:

Při zrušení rezervace od data, kdy rezervace byla hostem zadána do 48 hodin před předpokládaným začátkem začátkem čerpání služeb (tzn. nejpozději do 14:00 hodin 2 dny před datem příjezdu) si Husárna neúčtuje storno poplatek.

Při zrušení rezervace 24 až 48 hodin před předpokládaným začátkem začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky (tzn. nejpozději do 14:00 hodin 1 den před datem příjezdu) je Husárna oprávněn si účtovat storno poplatek ve výši 50% z objednaných služeb dle potvrzené objednávky.

Při zrušení rezervace 24 hodin a méně před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky (tzn. mezi 14:00 hodin předcházejícího dne až začátkem rezervovaných služeb) je Husárna oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 100 % z objednaných služeb dle potvrzené objednávky

Skupinová rezervace: <

Náležitosti písemné objednávky: Jméno nebo název objednavatele, přesná adresa IČO, DIČ.

Husárna je oprávněn účtovat storno poplatky v níže uvedených případech:

zrušení nebo změna rozsahu objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky 30-23 dní před příjezdem - storno poplatek 10% objednaných služeb zrušení nebo změna rozsahu objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky 22-14 dní před příjezdem - storno poplatek 30% objednaných služeb zrušení nebo změna rozsahu objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky 13-8 dní před příjezdem - storno poplatek 50% objednaných služeb zrušení nebo změna rozsahu objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky 7-2 dny před příjezdem - storno poplatek 75% ceny objednaných služeb zrušení nebo změna rozsahu objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky 1 den před příjezdem - storno poplatek 100% ceny objednaných služeb Husárna se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem.


VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb.

Husárna si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 10 až 50% z ceny objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky.

Celková ceny za poskytnuté služby bude uhrazena na základě vystaveného účetního dokladu (příjmový doklad, faktura), dle uvedených podmínek.

Platbu lze provést v hotovosti nebo na fakturu (po předchozí dohodě). Platbu nelze provést platební kartou.

Všeobecné obchodní a storno podmínky vstupují v platnost dne 1. 6. 2014. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi Husárnou a klientem upraveny výlučně písemnou formou.